ZÁSADY OCHRANY
OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podmienky spracúvania osobných údajov

Ochrana osobných údajov mojich klientov a iných fyzických osôb je pre mňa dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvam pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v rámci advokátskej kancelárie JUDr. Petra Pataya, so sídlom: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava. Ak máte akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať telefonicky na
tel. č. 0911 667 899 e-mailom na info@akpatay.sk alebo poštou na adrese môjho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov postupujem v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a v súlade s Kódexom správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi vypracovaným Slovenskou advokátskou komorou.

Účely spracúvania osobných údajov a právne základy, na základe ktorých sú osobné údaje spracúvané:

Osobné údaje spracúvam na nižšie uvedené účely, ku ktorým uvádzam aj príslušný právny základ ich spracúvania:

 

Účel

Výkon povolania – poskytovanie právnych služieb

Poskytovanie iných ako právnych služieb (výkon funkcie oprávnenej osoby podľa Zákona o partneroch verejného sektora, autorizácia zmlúv, vykonávanie konverzie dokumentov z listinnej formy do elektronickej formy a naopak)

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory

Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov (najmä zabezpečenie bezpečnosti priestorov, zariadení a softvérového vybavenia advokátskej kancelárie)

Marketingové účely (posielanie newslettrov, právnych noviniek, pozvánok na odborné prednášky a semináre, sviatočných
pozdravov; marketingové prieskumy a prieskumy spokojnosti klientov; zverejňovanie informácií o poskytnutom právnom poradenstve vrátane referencií klientov; poskytovanie osobných údajov v rámci účasti v hodnoteniach, rebríčkoch alebo zoznamoch odporúčaných kancelárií)

Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu (napr. vedenie a správa registratúr)

Personalistika a mzdy

Účtovné a daňové účely

Iné účely

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem advokáta alebo tretích strán podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo verejný záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR

Oprávnený záujem advokáta podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem advokáta

Článok 89 ods. 1 GDPR

Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Vaše osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely získavam najmä komunikáciou s klientmi, písomnou korešpondenciou, telefonicky alebo elektronicky. V praxi môže dôjsť k situácií, kedy klient poskytne aj osobné údaje o iných fyzických osobách, ktoré musím alebo som oprávnený spracúvať na vlastné účely. Od fyzických osôb si nemusím žiadať súhlas s poskytnutím ich osobných údajov nakoľko moje oprávnenie spracúvať osobné údaje v rámci výkonu povolania vyplýva zo Zákona o advokácii.

Som oprávnený požadovať od klientov, potenciálnych klientov alebo osôb, ktoré sa vydávajú za klientov poskytnutie dokladov ich totožnosti na účely overenia totožnosti alebo splnenia zákonných alebo zmluvných povinností advokátov a som oprávnený tieto doklady skenovať, kopírovať alebo inak zaznamenávať.

Získavanie osobných údajov:

Ak ste môj klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavam priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na moju schopnosť poskytnúť kvalitné právne služby alebo vo výnimočných prípadoch aj na moju povinnosť odmietnuť poskytnúť právne služby. Osobné údaje o mojich klientoch môžem získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.
Ak nie ste môj klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od mojich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov, vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade môžem osobné údaje o Vás získavať bez Vášho informovania a aj proti Vašej vôli na základe môjho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so zákonom o advokácii.

Doba uchovávania:

Osobné údaje uchovávam len po nevyhnutnú dobu alebo v zmysle platnej právnej úpravy.

Sprístupňovanie osobných údajov:

Osobné údaje môžem sprístupniť svojim zamestnancom, osobám, ktoré poverujem vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, môjmu účtovníkovi, audítorovi, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory mojej advokátskej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Aj keď mám z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, som povinný prekaziť spáchanie trestného činu a takisto mám povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prianiu špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Cezhraničný prenos vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nevykonávam a nezamýšľam. Nevykonávam automatizované rozhodovanie, ani profilovanie.

Upozorňujem Vás však, že pokiaľ navštívite moju stránku na sociálnej sieti Facebook, Instagram
alebo na inej sociálnej sieti, ak ju mám zriadenú, Vaše osobné údaje zhromažďujú aj prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí, a to v súlade s ich pravidlami spracúvania osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov týmito prevádzkovateľmi nedokážem ovplyvniť. Pokiaľ máte záujem o informácie, ktoré publikujem na daných sociálnych sieťach a súčasne nechcete, aby boli Vaše osobné údaje touto formou prenášané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, prosím Vás, aby ste ma kedykoľvek kontaktovali prostredníctvom vyššie uvedených možností a ja Vám informácie a aktuality doručím v inej forme.

Cookies:

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, pri meraní návštevnosti webovej stránky alebo spôsobu jej využívania s cieľom jej užívateľského zlepšovania. Moja webová stránka používa súbory cookies na účely zabezpečenia správneho zobrazenia obsahu a fungovania stránky, spracovania analýz návštevnosti webovej stránky, zaradenia webovej stránky do internetových vyhľadávačov, za účelom možnosti propagovania webovej stránky na sociálnych sieťach a v internetových vyhľadávačoch (ako je napríklad Google). Ukladaniu týchto súborov do vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením vášho webového prehliadača. Nastavenie vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Zmeny podmienok ochrany súkromia:

Ochrana osobných údajov pre mňa nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré som Vám povinný vzhľadom na moje spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujem možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade zmeny týchto podmienok podstatným spôsobom Vám zmenu dám do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.
 

V Trnave dňa 10.11.2021

Scroll to Top