OBČIANSKE PRÁVO

OBČIANSKE PRÁVO

  • vypracovávanie rôznych typov zmlúv podľa Občianskeho zákonníka, napr. kúpne zmluvy, zámenné zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o pôžičke, zmluvy o výpožičke, nájomné zmluvy, príkazné zmluvy, zmluvy o úschove, zmluvy o ubytovaní, sprostredkovateľské zmluvy, poistné zmluvy
  • riešenie problematiky vecných práv, t. j. otázky vlastníckeho práva, vydržania, podielového a bezpodielového spoluvlastníctva (vrátane ich zrušenia a vyporiadania), záložného práva a vecných bremien
  • nájmy bytov, nebytových priestorov, pozemkov, stavieb, poľnohospodárskej pôdy
  • riešenie zodpovednosti za škodu a bezdôvodné obohatenie
  • dedičské právo (zastupovanie v dedičskom konaní, dedičské dohody, spísanie závetu, prejednanie novoobjaveného majetku, ochrana oprávneného dediča)
  • riešenie sporov v oblasti občianskeho práva
  • ochrana spotrebiteľa
  • ochrana osobnosti
  • náhrada škody na zdraví
  • iné.
Návrat hore