Právne služby pre každého

Občianske právo

vypracovávanie rôznych typov zmlúv podľa Občianskeho zákonníka, napr. kúpne zmluvy, zámenné zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o pôžičke …

Obchodné právo

komplexné právne služby pre podnikateľov a živnostníkov vždy reflektujúce aktuálnu právnu úpravu a dostupnú judikatúru, aby podnikanie bolo bezproblémové a vždy v súlade s platnými …

Pracovné právo

zmluvné právo v oblasti pracovného práva (pracovné zmluvy, dohody o zmene pracovných podmienok, dohody o skončení pracovného pomeru …

Súdne spory

snaha o dosiahnutie najlepšieho výsledku pre klienta (po naštudovaní prípadu klienta je klient vždy vopred oboznámený v akej dôkaznej situácii sa nachádza …

PRÁVNE SLUŽBY PRE BIZNIS KLIENTOV

Neriešte svoj právny problém alebo biznis ciele svojpomocne. Väčšina úspešných firiem už v dnešnej dobe zverí svoje dane a účtovníctvo účtovníkovi a reklamu reklamnej agentúre. Ak ste na riešenie mnohých, často zložitých, právnych otázok sami, resp. ich rieši Vaše právne oddelenie alebo zamestnanec bez adekvátnych právnych skúseností neefektívne alebo bez hmatateľného výsledku, konzultujte svoj prípad s advokátom JUDr. Petrom Patayom. Budete milo prekvapení zo zistenia, že profesionál, ktorému záleží na bezproblémovom fungovaní Vašej firmy môže Vašej firme v konečnom dôsledku ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Dohodnite si s nami výhodnú biznis spoluprácu: info@akpatay.sk

PRÁVNE SLUŽBY PRE BEŽNÝCH OBČANOV

Nenechajte sa zatlačiť do kúta Vaším problémom, potrebou riešenia životných výziev, či iných právnych úkonov alebo protistranou v spore. Prijmite pomocnú ruku spoľahlivého advokáta, stačí ho iba kontaktovať spôsobom, ktorý Vám vyhovuje. Čím skôr, tým lepšie. V mnohých často zložitých prípadoch môžete ušetriť nielen svoje financie, ale aj svoj drahocenný čas, energiu, stresy, zachováte si dobré (občianskoprávne, obchodnoprávne, pracovnoprávne, či rodinné) vzťahy, a máte istotu, že Vás ako zmluvnú stranu v ľubovoľnom zmluvnom vzťahu druhá zmluvná strana nepodvedie, resp. nebudete v prípade akýchkoľvek problémov ťahať za kratší koniec.

Radi Vám pomôžeme, kontaktujte nás: 0911667899, info@akpatay.sk

Postup riešenia Vašej právnej veci

Kontaktujte ma. Odpovedám do 24 hodín

Vyberte si z bohatých možnosti ako ma môžete kontaktovať. Právne veci môžeme spolu konzultovať osobne, telefonicky alebo online. Kontakt

Dohodneme si odmenu za právne služby

Pred poskytnutím právnych služieb si spolu dohodneme spôsob odmeňovania. Transparentne, efektívne a za rozumnú cenu.

Získate návrh riešenia Vašej veci

Vaša právna vec bude podrobená analýze, pričom získate predstavu o tom, čo je potrebné vo veci vykonať.

Poskytnutie právnych služieb

Postarám sa o plynulé riešenie Vašej veci. Počas celého priebehu ste dôkladne o všetkom informovaní a som Vám k dispozícii.

Požiadavka je vyriešená

Dostávate výstup s riešením na mieru Vašim požiadavkám. Moje právne služby môžete odporučiť ďalej. Každý klient dostáva ročný bonus za vernosť vďaka, ktorému budú právne služby lacnejšie.

Rád Vám pomôžem, kontaktujte ma a do 24h na Vašu požiadavku odpoviem:

[contact-form-7 id=”583″ title=”Home Page”]

Doterajšie profesijné míľniky

rokov právnej praxe

rokov advokátskej praxe

úspešných sporov

spolupráca s advokátmi

spokojných klientov, ktorých právne záležitosti som riešil

disciplinárnych návrhov vedených voči mojej osobe

Piliere advokátskej kancelárie zaručujúce Vašu spokojnosť

Profesionalita

od prvého dňa mojej právnej praxe sa snažím budovať moju profesionalitu, ktorá sa každým rokom a pribúdajúcimi (zväčša zložitými) prípadmi posilňuje, čo pociťujú klienti na svojich úspešne vybavených právnych veciach. Dôvera klienta ma zaväzuje prezentovať sa čo najkvalitnejšími výstupmi. Úspech klienta je mierou úspechu mojej kancelárie.

Individuálny prístup, nasadenie urobiť pre klienta maximum možného

každému klientovi ponúkam riešenie jeho právneho problému šité na mieru. Zohľadňujem potreby a špecifiká každého prípadu. Som vnímavý na potreby klienta (aj keď ich má problém niekedy správne právne formulovať), snažím sa mu byť blízkym partnerom a nastaviť vzájomnú spoluprácu jeho osobitným požiadavkám. Som odporcom šablónových typov zmlúv, zákonne nepodložených právnych názorov, a laxného právneho zastupovania, preto si klient môže byť vždy istý, že počas času vynaloženého na jeho právnu vec robím maximum pre jeho spokojnosť a naplnenie cieľov (vrátane eliminácie možných rizík a vzniku škôd v zjavne neúspešných sporoch)

Odbornosť

štúdium práva na Trnavskej univerzite v Trnave, rigorózna skúška, advokátske skúšky, dostatočná prax, právne služby poskytované v slovenskom a anglickom jazyku (v prípade potreby sa dohovorím aj maďarsky), práca s judikatúrou súdov a odbornou literatúrou).

Rozumná cena, transparentnosť a efektívnosť pri nakladení s finančnými prostriedkami klienta
  • cenník pre fyzické a právnické osoby
  • výhodné paušály pre firemných klientov
  • klient vždy dopredu vie za čo a koľko zaplatí (ako dlho je potrebné sa jeho vecou zaoberať môže klient zistiť aj online bez nutnosti návštevy advokátskej kancelárie)
  • cenník na webstránke advokátskej kancelárie je skutočným cenníkom , nielen odkazom na druhy odmeny podľa príslušnej vyhlášky)
  • každý krok v právnej veci je starostlivo s klientom komunikovaný
  • variabilita v spôsobe úhrady odmeny za právne služby, vo faktúre za vykonané služby je prehľadne uvedené za čo klient platí a čo v jeho prípade advokát vykonal.
Pravdivosť a čestnosť

klient je pravdivo informovaný o tom, v akom stave sa jeho právna vec nachádza, čo je potrebné v jeho prípade nevyhnute vykonať (úspora klientovho času a financií je v našej advokátskej kancelárii prvoradá), a to s ohľadom na finančnú efektivitu vykonaného úkonu.

Rýchla komunikácia rozmanitými prostriedkami komunikácie

garancia skontaktovania sa s klientom do 24h, a to osobne, telefonicky, e-mailom, prostredníctvom videohovoru, odkazu zanechaného na webstránke a iných prostriedkoch sociálnych médií, pravidelné informovanie klienta o stave právnej veci.

Riešenia v súlade s právnymi predpismi

advokáciu vykonávam v súlade so zákonmi SR a predpismi Slovenskej advokátskej komory. Prezentujem sa predovšetkým kvalitnými výsledkami mojej práce.

Lojalita, mlčanlivosť

som viazaný advokátskou etikou, ako aj mlčanlivosťou, a to aj po zániku zmluvného vzťahu.

Rýchlosť dodania právnych služieb

právne veci sa snažím vybavovať promptne, klient je vždy dopredu informovaný kedy môže očakávať termín dodania právnych služieb.

Právne služby podané ľudskou rečou

jasné právne stanoviská, poradenstvo, zmluvy, atď. Klient môže vždy kontaktovať advokáta keď potrebuje niečo objasniť.

Odmena za vernosť

každý klient je odmenený za každý rok spolupráce s advokátskou kanceláriou určitým rozsahom právnych služieb ZADARMO v závislosti od typu spolupráce, ktorý si zvolil.

zobraziť všetky výhody

Kresťanské princípy aplikované v advokácii

advokátska kancelária je otvorená aj pre ľudí v hmotnej núdzi a iné znevýhodnené skupiny počas PRO BONO DŇA každý mesiac priaznivejšie sadzby pre vymedzené skupiny fyzických a právnických osôb.

Cenník, paušály a benefity dostupné pre každého klienta

Poskytujem profesionálne právne služby každému kto prejaví záujem o spoluprácu v konkrétnej právnej veci. Aby si moje služby mohol dovoliť skutočne každý, na úvod poskytujem každému záujemcovi bezplatnú 30-minútovú konzultáciu, počas ktorej sa snažím vec zanalyzovať a navrhnúť riešenia, príp. postup vo veci. Ak z konzultácie vyplynie potreba riešenia právnej veci v širšom rozsahu a klient súhlasí so spoluprácou, navrhnem klientovi bližšie podmienky spolupráce vrátane podmienok odmeny za právne služby, a to vždy v závislosti od konkrétneho prípadu klienta.

Už pred stretnutím môžete nazrieť do transparentného cenníka mojej advokátskej kancelárie zohľadňujúceho poskytovanie profesionálnych a inovatívnych právnych služieb za férovú cenu (konkrétna cenová ponuka je klientovi oznámená pri dohadovaní konkrétnej spolupráce):

 

 

 

Druh odmeny Sadzby Bonus za vernosť
Hodinová odmena

60 eur/hod.

2 hod. právnych služieb ZADARMO pri výročí spolupráce *
70 eur/hod. (v právne zložitých veciach)
100 eur/hod. (v prípade poskytnutia expresných právnych služieb do niekoľkých hodín, účasti advokáta na úkonoch vo večerných hodinách, vo sviatok a voľné dni)
Paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období (paušálne balíčky):
  • MINI paušál (10hod.) za 450 eur/ mes.
3 hod. právnych služieb ZADARMO pri výročí spolupráce *
  • MEDIUM paušál (20 h.) za 880 eur/mes.
5 hod. právnych služieb ZADARMO pri výročí spolupráce *
  • MAXI paušál (30h.) za 1290 eur/mes.
10 hod. právnych služieb ZADARMO pri výročí spolupráce *
  • PREMIUM paušál (50 hod.) za 2100 eur/mes.
15 hod. právnych služieb ZADARMO pri výročí spolupráce *
Podielová odmena max. 20% z hodnoty veci 10 hod. právnych služieb ZADARMO pri výročí spolupráce **
Tarifná odmena V zmysle Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov, prípadne iná. 2 hod. právnych služieb ZADARMO pri výročí spolupráce *

* Každý rok spolupráce sa objem poskytnutých právnych služieb zadarmo zvyšuje o 2 hodiny právnych služieb. Platí iba pre klientov s uhradenými všetkými pohľadávkami voči advokátskej kancelárii.
** Bonus za vernosť je klientovi priznaný po vyplatení podielovej odmeny.

Máte záujem o spoluprácu? Máte akékoľvek otázky? Mali by ste záujem o cenovú ponuku na mieru? Kontaktujte ma, rád Vám pomôžem.

 

 

w

Kontaktné informácie

Pracovný čas:
8:30 – 16:30 (po dohode aj mimo vymedzený čas)

Bojujem za mojich klientov. S plným nasadením budem riešiť aj Vašu právnu vec keď sa rozhodnete moje služby využiť