Právne služby

S čím Vám poslúžim

Nechajte svoj právny problém na spoľahlivého partnera – advokáta, ktorý preberie na seba jarmo Vášho problému, vymyslí konkrétny postup riešenia veci, prípadne Vám pomôže vo Vašom podnikaní, a vy sa môžete pokojne venovať svojej rodine, záujmom, či riadeniu svojej firmy. Ja sa tiež nespolieham len na seba v oblastiach, v ktorých nie som celkom doma (napr. liečenie chorôb, plynárenské práce, projektovanie stavby), lebo mi to môže v niektorých prípadoch priniesť viac škody ako úžitku.

Právne služby

Každodennou náplňou práce advokátskej kancelárie JUDr. Petra Pataya je zastupovanie záujmov klientov (zastupovanie klientov pred súdmi a inými štátnymi orgánmi, právne poradenstvo, spisovanie a pripomienkovanie zmlúv a iných právnych úkonov, riešenie právnych problémov klientov) v nasledovných právnych oblastiach:

Obchodné právo

komplexné právne služby pre podnikateľov a živnostníkov vždy reflektujúce aktuálnu právnu úpravu a dostupnú judikatúru.

Občianske právo

vypracovávanie rôznych typov zmlúv podľa Občianskeho zákonníka, napr. kúpne zmluvy, zámenné zmluvy, darovacie zmluvy…

Pracovné právo

zmluvné právo v oblasti pracovného práva (pracovné zmluvy, dohody o zmene pracovných podmienok…

Daňové právo

zastupovanie klientov v daňových veciach (daňové kontroly, miestne zisťovania, daňové konania, súdne spory)…

Prepravné právo

zmluvy o preprave veci, dohovor CMR, vymáhanie pohľadávok z vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy…

Exekučné právo

zastupovanie v exekučnom konaní (oprávnených ako aj povinných), spisovanie návrhov na vykonanie exekúcie…

Správne právo

zastupovanie klientov v rôznych typoch správnych konaní, zastupovanie v súdnych sporoch, žalobách…

Trestné právo

zastupovanie klientov vo všetkých procesných postaveniach (oznamovateľ, podozrivý, obvinený, obžalovaný, odsúdený…

Právo nehnuteľností

vypracovanie a revízia zmlúv pri kúpe, predaji, či nájme (akéhokoľvek typu) nehnuteľností…

Stavebné právo

právne poradenstvo a zastupovanie stavebníkov, susedov a ďalších účastníkov konaní v rámci územného…

Právo duševného vlastníctva

komplexná ochrana autorských práv podľa autorského zákona (právne poradenstvo a právne…

Verejný sektor

– poskytovanie právneho poradenstva pre subjekty štátnej správy, orgány miestnej…

Vymáhanie pohľadávok

mimosúdne vymáhanie pohľadávok, rokovania s dlžníkmi, zastupovanie klientov pri spisovaní mimosúdnych dohôd…

Rodinné právo

rozvod manželstva v prípadoch kedy manželstvo už nie je možné zachrániť, t. j. je rozvrátené (pred podaním návrhu …

Súdne spory vrátane mimosúdneho riešenia sporov

snaha o dosiahnutie najlepšieho výsledku pre klienta…

Nespadá Váš právny problém do vyššie vymedzenej kategórie? Pokojne ma kontaktujte. Na každý problém sa viem odborne pozrieť a pomôcť Vám. Moja advokátska kancelária spolupracuje s mnohými odborníkmi z rôznych ďalších oblastí práva a iných oblastí života, preto je veľká šanca, že ak sa na mňa obrátite, Váš problém nezostane nevyriešený.

Ako funguje spolupráca s advokátom JUDr. Petrom Patayom v praxi?

Jednoducho:

– kontaktujte advokáta ľubovoľným spôsobom, opíšte mu svoj problém vrátane dodania príslušných materiálov,
– advokát si s vami dohodne výšku a druh odmeny, termín dodania služby a rozsah poskytovaných služieb presne na mieru Vašim požiadavkám,
– advokát sa na Vašu právnu vec alebo požiadavku pozrie komplexne, v prípade potreby Vás vyzve k súčinnosti, a vykoná všetky úkony v zmysle dohody s Vami a v súlade s advokátskymi predpismi (v priebehu práce advokáta ste informovaný o jeho činnosti prostredníctvom pravidelného informovania o stave Vašej veci),
– za vykonané služby Vám advokát vystaví faktúru v zmysle platnej dohody,
– za prejavenú dôveru dostanete pri výročí spolupráce s advokátskou kanceláriou bonus za vernosť v podobe poskytnutia právnych služieb zadarmo v presne stanovenom rozsahu.

Advokát na dosah ruky

„Máte právny problém, s ktorým ma chcete osloviť? Ďakujem Vám vopred za prejavenú dôveru. Odmením Vás nielen kvalitnými právnymi službami, rýchlosťou služieb, modernými prístupmi, ale aj rozumnými cenami s bonusmi a ponukou zvýhodnených paušálov, pri ktorých si poviete, že návšteva tohto advokáta bola pre Vás prínosná.“

Vyberte si z možností ako sa môžete so mnou spojiť.
Prvá konzultácia akoukoľvek formou uvedenou nižšie v rozsahu do 30 minút je ZADARMO:

Osobne

Navštívte advokátsku kanceláriu JUDr. Petra Pataya osobne v pracovných dňoch v čase 8:30-16:30 na adrese Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava. Doneste si so sebou všetky relevantné dokumenty, ktoré máte k dispozícii či už v papierovej podobe alebo na inom médiu, napr. na USB kľúči.
Odporúčam Vám si stretnutie vopred dohodnúť, aby Vám bol advokát plne k dispozícii pre riešenie Vášho prípadu.
Termín stretnutia bude stanovený čo najskôr ako to bude možné.

Telefonicky

Zavolajte advokátovi na tel. č. 0911 66 78 99 a opíšte mu v stručnosti čo by ste potrebovali. Ak by Vám advokát hneď nezdvihol, s určitosťou Vám v krátkej dobe sám zavolá naspäť.
Na základe telefonického rozhovoru advokát určí ďalší postup vo Vašej veci.

Mailom

Napíšte advokátovi e-mail na adresu:

info@akpatay.sk

Dávam Vám garanciu, že Vás budem do 24hod. od zaslania Vašej požiadavky kontaktovať.

Využite možnosť videohovoru s advokátom
Nemôžete prísť do advokátskej kancelárie osobne, ale máte radi osobnejší kontakt? Zarezervujte si termín na stretnutie s advokátom prostredníctvom videohovoru.
Dávam Vám garanciu, že do 24 h. od zaslania požiadavky dostanete spätnú informáciu o termíne videohovoru.

Zarezervujte si svoj termín TU

Stretnutie kdekoľvek

Ste zaneprázdnení alebo z rôznych dôvodov sa potrebujete s advokátom stretnúť na Vami určenom mieste? Pokiaľ to pracovné povinnosti advokáta umožnia, advokát príde za Vami na miesto, ktoré si určíte (sídlo firmy, kaviareň, a pod.). V prípade stretnutia mimo okresu Trnava si advokát vyhradzuje právo na úhradu nákladov spojených s účasťou na stretnutí v prípade, že záujemca neprejaví záujem o spoluprácu.

Kontakt na sociálne siete

Bojujem za mojich klientov. S plným nasadením budem riešiť aj Vašu právnu vec keď sa rozhodnete moje služby využiť