PRÁVNE SLUŽBY

PRÁVNE SLUŽBY

Prinášam poctivú a modernú advokáciu pre každého kto služby mojej kancelárie potrebuje

Nechajte svoj právny problém na spoľahlivého partnera – advokáta, ktorý preberie na seba jarmo Vášho problému, vymyslí konkrétny postup riešenia veci, prípadne Vám pomôže vo Vašom podnikaní, a vy sa môžete pokojne venovať svojej rodine, záujmom, či riadeniu svojej firmy.

Advokátska kancelária JUDr. Petra Pataya je vždy k dispozícii promptne Vám poradiť (osobne, telefonicky alebo online), vypracovať právne podania z rôznych právnych oblastí, zabezpečiť hladký priebeh Vášho podnikania, alebo účinne Vás zastupovať v akomkoľvek súdnom konaní (vrátane mimosúdneho riešenia sporov). Každý klient má u nás garanciu spätného kontaktovania s návrhom na riešenie jeho požiadavky do 24 h (v prípade víkendu a sviatkov Vás kontaktujeme vždy v najbližší pracovný deň s výnimkou urgentných vecí po vyhodnotení veci advokátom).

Naša advokátska kancelária je vždy pripravená Vám dať férovú ponuku spolupráce a načrtnúť postupy riešenia Vašej právnej požiadavky spolu s časovým rámcom jej riešenia.

Vopred sa tešíme na spoluprácu!

Poskytujeme komplexné právne služby s dôrazom na odbornosť a inovácie

Každodennou náplňou práce advokátskej kancelárie JUDr. Petra Pataya je zastupovanie záujmov klientov (zastupovanie klientov pred súdmi a inými štátnymi orgánmi, právne poradenstvo, spisovanie a pripomienkovanie zmlúv a iných právnych úkonov, riešenie právnych problémov klientov) najmä v nasledovných právnych oblastiach:

Obchodné právo

komplexné právne služby pre podnikateľov a živnostníkov vždy reflektujúce aktuálnu právnu úpravu a dostupnú judikatúru.

Občianske právo

vypracovávanie rôznych typov zmlúv podľa Občianskeho zákonníka, napr. kúpne zmluvy, zámenné zmluvy, darovacie zmluvy…

Pracovné právo

zmluvné právo v oblasti pracovného práva (pracovné zmluvy, dohody o zmene pracovných podmienok…

Daňové právo

zastupovanie klientov v daňových veciach (daňové kontroly, miestne zisťovania, daňové konania, súdne spory)…

Prepravné právo

zmluvy o preprave veci, dohovor CMR, vymáhanie pohľadávok z vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy…

Exekučné právo

zastupovanie v exekučnom konaní (oprávnených ako aj povinných), spisovanie návrhov na vykonanie exekúcie…

Správne právo

zastupovanie klientov v rôznych typoch správnych konaní, zastupovanie v súdnych sporoch, žalobách…

Trestné právo

zastupovanie klientov vo všetkých procesných postaveniach (oznamovateľ, podozrivý, obvinený, obžalovaný, odsúdený…

Právo nehnuteľností

vypracovanie a revízia zmlúv pri kúpe, predaji, či nájme (akéhokoľvek typu) nehnuteľností…

Stavebné právo

právne poradenstvo a zastupovanie stavebníkov, susedov a ďalších účastníkov konaní v rámci územného…

Právo duševného vlastníctva

komplexná ochrana autorských práv podľa autorského zákona (právne poradenstvo a právne…

Verejný sektor

– poskytovanie právneho poradenstva pre subjekty štátnej správy, orgány miestnej…

Vymáhanie pohľadávok

mimosúdne vymáhanie pohľadávok, rokovania s dlžníkmi, zastupovanie klientov pri spisovaní mimosúdnych dohôd…

Rodinné právo

rozvod manželstva v prípadoch kedy manželstvo už nie je možné zachrániť, t. j. je rozvrátené (pred podaním návrhu …

Súdne spory vrátane mimosúdneho riešenia sporov

snaha o dosiahnutie najlepšieho výsledku pre klienta…

Nespadá Váš právny problém do vyššie vymedzenej kategórie? Pokojne ma kontaktujte. Na každý problém sa viem odborne pozrieť a pomôcť Vám. Moja advokátska kancelária spolupracuje s mnohými odborníkmi z rôznych ďalších oblastí práva a iných oblastí života, preto je veľká šanca, že ak sa na mňa obrátite, Váš problém nezostane nevyriešený.

Ako prebieha spolupráca s našou advokátskou kanceláriou?

Jednoducho:

– kontaktujte advokáta ľubovoľným spôsobom (napr. mu napíšte e-mail alebo mu zanechajte správu v aplikáciách alebo na sociálnych sieťach), opíšte mu svoj problém vrátane dodania príslušných materiálov,

– advokát Vám vrámci úvodnej bezplatnej 30-minútovej konzultácie navrhne prvotný postup vo veci. Ak sa rozhodnete pre spoluprácu s nami, dohodne si s vami výšku a druh odmeny, termín dodania služby a rozsah poskytovaných služieb presne na mieru Vašim požiadavkám. Ak ste novým klientom, podpíšete zmluvu na právne služby (príp. plnomocenstvo ak je potrebné) a bude Vám vystavená zálohová faktúra (v prípade ak nebolo dohodnuté inak),

– advokát sa na Vašu právnu vec alebo požiadavku pozrie komplexne, v prípade potreby Vás vyzve k súčinnosti, a vykoná všetky úkony v zmysle dohody s Vami a v súlade s advokátskymi predpismi (v priebehu práce advokáta ste informovaný o jeho činnosti prostredníctvom pravidelného reportu o stave Vašej veci),

– za vykonané služby Vám advokát vystaví faktúru v zmysle platnej dohody,

– za prejavenú dôveru dostanete pri výročí spolupráce s advokátskou kanceláriou bonus za vernosť v podobe poskytnutia právnych služieb zadarmo v presne stanovenom rozsahu.

Náš proklientský prístup sa prejavuje aj v bohatých možnostiach komunikácie priamo s advokátom!

“Máte právny problém, s ktorým ma chcete osloviť? Ďakujem Vám vopred za prejavenú dôveru. Odmením Vás nielen kvalitnými právnymi službami, rýchlosťou služieb, modernými prístupmi, ale aj rozumnými cenami s bonusmi a ponukou zvýhodnených paušálov, pri ktorých si poviete, že návšteva tohto advokáta bola pre Vás prínosná”

Vyberte si z možností ako ma môžete kontaktovať.
Prvá konzultácia akoukoľvek formou uvedenou nižšie v rozsahu do 30 minút je ZADARMO:

Osobne

Navštívte advokátsku kanceláriu JUDr. Petra Pataya osobne v pracovných dňoch v čase 8:30-16:30 na adrese Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava. Doneste si so sebou všetky relevantné dokumenty, ktoré máte k dispozícii či už v papierovej podobe alebo na inom médiu, napr. na USB kľúči.
Odporúčam Vám si stretnutie vopred dohodnúť, aby Vám bol advokát plne k dispozícii pre riešenie Vášho prípadu.
Termín stretnutia bude stanovený čo najskôr ako to bude možné.

Zavolajte advokátovi na tel. č. 0911 66 78 99 a opíšte mu v stručnosti čo by ste potrebovali. Ak by Vám advokát hneď nezdvihol, s určitosťou Vám v krátkej dobe sám zavolá naspäť.
Na základe telefonického rozhovoru advokát určí ďalší postup vo Vašej veci.

Napíšte advokátovi e-mail na adresu:

info@akpatay.sk

Dávam Vám garanciu, že Vás budem do 24hod. od zaslania Vašej požiadavky kontaktovať.

Nemôžete prísť do advokátskej kancelárie osobne, ale máte radi osobnejší kontakt? Zarezervujte si termín na stretnutie s advokátom prostredníctvom videohovoru.
Dávam Vám garanciu, že do 24 h. od zaslania požiadavky dostanete spätnú informáciu o termíne videohovoru.

Zarezervujte si svoj termín TU

Ste zaneprázdnení alebo z rôznych dôvodov sa potrebujete s advokátom stretnúť na Vami určenom mieste? Pokiaľ to pracovné povinnosti advokáta umožnia, advokát príde za Vami na miesto, ktoré si určíte (sídlo firmy, kaviareň, a pod.). V prípade stretnutia mimo okresu Trnava si advokát vyhradzuje právo na úhradu nákladov spojených s účasťou na stretnutí v prípade, že záujemca neprejaví záujem o spoluprácu.

Scroll to Top