CENNÍK, PAUŠÁLY A
BENEFITY

CENNÍK, PAUŠÁLY A BENEFITY

Ako sa určuje odmena za naše profesionálne právne služby?

Transparentne

 • vždy viete koľko Vás to bude stáť (aká je hodinová sadzba, približne koľko času vynaloží kancelária na riešenie Vašej veci, prehľadná faktúra),
 • žiadne skryté náklady a umelé navyšovanie právnych služieb,

Efektívne

 • každý krok v právnej veci je starostlivo s klientom komunikovaný (klient dopredu vie, aký úkon v jeho veci je potrebné urobiť a má možnosť ho odsúhlasiť)

Férovo

 • v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov má advokát za poskytnutie právnych služieb nárok na odmenu, náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času advokáta.
 • odmena sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom spísanej spravidla do písomnej zmluvy o poskytovaní právnych služieb. Zmluva o poskytovaní právnych služieb môže byť uzavretá na konkrétny prípad, alebo pre poskytovanie určitého typu právnych služieb, resp. všetkých právnych služieb pre daného klienta, a to počas dohodnutého obdobia, prípadne bez časového obmedzenia,
 • ak sa advokát s klientom nedohodne inak, fakturácia poskytovaných právnych služieb prebieha na mesačnej báze (t. j. vždy po skončení príslušného mesiaca), pričom faktúra je prehľadná a transparentná, nakoľko je v nej uvedená špecifikácia jednotlivých poskytnutých úkonov právnej služby a iné náklady (ak advokátovi vznikli) a uplatňované náhrady v zmysle príslušnej vyhlášky
podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena)
 • reálny čas poskytovania právnych služieb sa násobí dohodnutou hodinovou sadzbou
 • tento typ odmeny je vhodný pre klientov (fyzické aj právnické osoby) v prípade pravidelného, resp. dlhodobejšieho využívania právnych služieb,
 • paušálna odmena sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období, prípadne za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí,
 • klient si určí typ paušálu, v ktorom uhradí sumu zodpovedajúcu zvolenému paušálu, tzv. „kredit“, a za ktorý môže využiť právne služby v určitom rozsahu za výhodnejších finančných podmienok oproti bežnej hodinovej sadzbe. Po vyčerpaní „kreditu“ sa klientovi účtuje základná hodinová sadzba kancelárie, prípadne zvýšené sadzby, ak sú splnené podmienky pre ich uplatnenie. Nevyčerpaný „kredit“ sa automaticky prenáša do ďalšieho mesiaca, čím sa navyšuje kredit pre daný mesiac, pričom nevyčerpaná suma sa čerpá prednostne, avšak jej opakovaný prenos už nie je možný. Kredit nie je prenosný na druhú osobu. 
 • v prípade úspešného vymáhania pohľadávok, resp. uplatňovania iných finančne oceniteľných práv klienta na súde, resp. na inom štátnom orgáne, ako aj v prípadoch úspešnej obrany proti finančným (finančne oceniteľným) nárokom uplatňovaným voči klientovi, sa môže dohodnúť tzv. podielová odmena určená percentuálnym podielom z vymoženej, resp. „zachránenej“ hodnoty pre klienta. Klient platí advokátovi odmenu až okamihom zaplatenia vymáhanej (uplatňovanej) sumy klientovi, prípadne právoplatným ukončením konania vedeného voči klientovi.
 • odmena sa dohaduje vo forme peňažného podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania na súde alebo inom orgáne (max. 20 % z hodnoty veci)
 • tarifná odmena znamená dohodnutie určitej sumy za úkon
  1. vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov stanovuje určité sumy za úkony vo veci podľa hodnoty právnej veci alebo podľa typu konania. Suma za úkon sa môže dohodnúť aj v inej výške, než stanovenej vo vyhláške.
  2. na báze tarifnej odmeny sa súdom priznáva (v prípade úspechu v súdnom konaní) tzv. náhrada trov právneho zastúpenia hradená neúspešnou protistranou.

Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Ide najmä o súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy, ak ich hradí na základe dohody s klientom advokát.

Rovnako má advokát nárok na náhradu za stratu času, t.j. za čas strávený cestou do miesta poskytnutia právnej služby a späť (úkony mimo mesta Trnava).

Cenník, paušály a benefity dostupné pre každého klienta

Poskytujem profesionálne právne služby každému kto prejaví záujem o spoluprácu v konkrétnej právnej veci. Aby si moje služby mohol dovoliť skutočne každý, na úvod poskytujem každému záujemcovi bezplatnú 30-minútovú konzultáciu, počas ktorej sa snažím vec zanalyzovať a navrhnúť riešenia, príp. postup vo veci. Ak z konzultácie vyplynie potreba riešenia právnej veci v širšom rozsahu a klient súhlasí so spoluprácou, navrhnem klientovi bližšie podmienky spolupráce vrátane podmienok odmeny za právne služby, a to vždy v závislosti od konkrétneho prípadu klienta.

Už pred stretnutím môžete nazrieť do transparentného cenníka mojej advokátskej kancelárie zohľadňujúceho poskytovanie profesionálnych a inovatívnych právnych služieb za férovú cenu (konkrétna cenová ponuka je klientovi oznámená pri dohadovaní konkrétnej spolupráce):

Druh odmeny Sadzby Bonus za vernosť
Hodinová odmena
70eur/hod.
2 hod. právnych služieb ZADARMO pri výročí spolupráce *
80eur/hod. (v právne zložitých veciach)
100 eur/hod. (v prípade poskytnutia expresných právnych služieb do niekoľkých hodín, účasti advokáta na úkonoch vo večerných hodinách, vo sviatok a voľné dni)
Paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období (paušálne balíčky) :
MINI paušál (10hod.) za 450 eur/ mes.
3 hod. právnych služieb ZADARMO pri výročí spolupráce *
MEDIUM paušál (20 h.) za 880 eur/mes.
5 hod. právnych služieb ZADARMO pri výročí spolupráce *
MAXI paušál (30h.) za 1290 eur/mes.
10 hod. právnych služieb ZADARMO pri výročí spolupráce *
PREMIUM paušál (50 hod.) za 2100 eur/mes.
15 hod. právnych služieb ZADARMO pri výročí spolupráce *
Podielová odmena
max. 20% z hodnoty veci
10 hod. právnych služieb ZADARMO pri výročí spolupráce **
Tarifná odmena
V zmysle Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov, prípadne iná.
2 hod. právnych služieb ZADARMO pri výročí spolupráce *

* Každý rok spolupráce sa objem poskytnutých právnych služieb zadarmo zvyšuje o 2 hodiny právnych služieb. Platí iba pre klientov s uhradenými všetkými pohľadávkami voči advokátskej kancelárii.
** Bonus za vernosť je klientovi priznaný po vyplatení podielovej odmeny.

Máte záujem o spoluprácu? Máte akékoľvek otázky? Mali by ste záujem o cenovú ponuku na mieru? Kontaktujte ma, rád Vám pomôžem.

Zvýhodnená sadzba

Advokátska kancelária JUDr. Petra Pataya si kladie za cieľ prinášať do advokácie ľudskosť, dobro, a kresťanské hodnoty, preto prináša 10% zľavy z odmien a paušálov na právne služby nasledovným skupinám klientov:

 

 • finančne znevýhodnení (napr. osoby poberajúce dávku v hmotnej núdzi),
 • seniori nad 62 rokov, ZŤP,
 • cirkvi a náboženské spoločnosti,
 • neziskové organizácie, nadácie, ktoré nezištne pomáhajú znevýhodneným skupinám klientov, prípadne sa podieľajú na verejnoprospešných projektoch zameraných na pomoc druhým.
 • Advokátska kancelária JUDr. Petra Pataya si vyhradzuje právo poskytnúť vybraným klientom právne služby úplne zadarmo, v rámci pro bono aktivít.  Na uvedenú zľavu nie je právny nárok.
 • advokátska kancelária poskytuje právne služby aj cez Centrum právnej pomoci a Centrum pomoci pre rodinu v Trnave za podmienok vzájomnej spolupráce s týmito centrami

Proklientský prístup kancelárie sa prejavuje v benefitoch

Advokátska kancelária JUDr. Petra Pataya neustále pracuje na tom, aby každému klientovi svojimi službami poskytla maximálnu odbornosť, prvotriednu starostlivosť o jeho právnu vec, a súbor benefitov, ktoré maximalizujú spokojnosť klienta. Každý klient u nás dostáva nasledovné benefity:
 
 • garancia skontaktovania sa s klientom do 24h.
 • o Vašu právnu vec sa stará výlučne advokát zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory
 • transparentný cenník právnych služieb zverejnený na web-stránke kancelárie
 • prvá konzultácia v rozsahu do 30 minút zdarma
 • odmena za vernosť v podobe právnych služieb zadarmo v presne stanovenom rozsahu
 • prehľadná faktúra za právne služby
 • možnosť komunikácie s advokátom modernými prostriedkami komunikácie
Scroll to Top