DAŇOVÉ PRÁVO

DAŇOVÉ PRÁVO

  • zastupovanie klientov v daňových veciach (daňové kontroly, miestne zisťovania, daňové konania, súdne spory)
  • zastupovanie klientov vo všetkých štádiách a druhoch konaní, najmä v daňovom vyrubovacom konaní, v konaní o daňových deliktoch, resp. pri iných zásahoch do práv a právom chránených záujmov klientov vo verejnoprávnych konaniach na daňových úradoch, Finančnom riaditeľstve SR a na súdoch
  • poradenstvo v oblasti daňového práva (konzultácie, právne stanoviská, analýzy)
  • iné
Návrat hore