PRACOVNÉ PRÁVO

PRACOVNÉ PRÁVO

    • zmluvné právo v oblasti pracovného práva (pracovné zmluvy, dohody o zmene pracovných podmienok, dohody o skončení pracovného pomeru, okamžité skončenia pracovných pomerov, výpovede, odvolania výpovede, zmluvy o dočasnom pridelení/leasingu zamestnancov, dohody o pracovnej činnosti, dohody o hmotnej zodpovednosti, dohody o zvyšovaní a prehlbovaní kvalifikácie, dohody o spôsobe úhrady náhrady škody, dohody o sporných nárokoch, dohody o zrážkach zo mzdy, skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny, a pod.)
  • právne poradenstvo a rôzne stanoviská a analýzy podľa konkrétnych požiadaviek klientov reflektujúce aktuálnu právnu úpravu v oblasti pracovného práva
  • zodpovednosť v pracovnoprávnych vzťahoch
  • tvorba interných predpisov zamestnávateľa (napr. nariadenie riaditeľa, interná smernica, pracovný poriadok)
  • problematika zamestnávania cudzincov
  • právne zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch (zamestnancov aj zamestnávateľov) vrátane mimosúdneho riešenia sporov (napr. o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, o náhradu škody,…)
  • pracovné úrazy
  • poradenstvo v oblasti práva sociálneho zabezpečenia
  • iné
Scroll to Top