SÚDNE SPORY VRÁTANE
MIMOSÚDNEHO RIEŠENIA
SPOROV

SÚDNE SPORY VRÁTANE MIMOSÚDNEHO RIEŠENIA SPOROV

snaha o dosiahnutie najlepšieho výsledku pre klienta (po naštudovaní prípadu klienta je klient vždy vopred oboznámený v akej dôkaznej situácii sa nachádza, aké má šance na úspech v spore, aké dôkazy je potrebné do súdneho konania doložiť, ako bude súdne konanie prebiehať, v prípade poplatkovej povinnosti aká je výška súdneho poplatku, aká bude predpokladaná výška súdnych trov a pod.)

  • zastupovanie klientov pred všeobecnými súdmi, Ústavným súdom Slovenskej republiky, Európskym súdom pre ľudské práva, ako aj v arbitrážnych konaniach,
  • možnosť vedenia dialógu s protistranou v rámci mimosúdneho riešenia sporu,
  • konzultácie s klientom o stave jeho právnej veci, vypracovanie analýzy právneho stavu (dôkazná situácia klienta, možné riziká v spore vrátane návrhov na minimalizáciu negatívnych dopadov prípadného neúspechu v spore),
  • rôzne typy podaní (napr. predžalobné výzvy, žaloby, návrhy, vyjadrenia, riadne aj mimoriadne opravné prostriedky),
  • zastupovanie v exekučnom konaní,
  • iné.
Scroll to Top