OBCHODNÉ PRÁVO

OBCHODNÉ PRÁVO

 • komplexné právne služby pre podnikateľov a živnostníkov vždy reflektujúce aktuálnu právnu úpravu a dostupnú judikatúru, aby podnikanie bolo bezproblémové a vždy v súlade s platnými právnymi predpismi
 • predchádzanie rizikám v podnikaní klientov prostredníctvom právnych stanovísk z rôznych oblastí podľa druhu podnikania klienta
 • účasť na rokovaniach pri dojednávaní zmluvných podmienok s obchodnými partnermi klienta
 • právo obchodných spoločností (zakladanie obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach – prevody obchodných podielov, zmeny konateľov, vymenovanie a odvolanie prokuristov, zmeny sídla a obchodného mena spoločnosti, zmeny v predmetoch podnikania, príprava a realizácia valných zhromaždení, vedenie kompletnej právnej agendy spojenej s prípravou dokumentov pre orgány spoločnosti, zmeny vo výške základného imania spoločnosti a súvisiace návrhy do obchodného registra, zrušenie spoločností)
 • obchodné záväzkové vzťahy (voľba optimálneho zmluvného typu, aplikácia jednotlivých zmluvných typov podľa Obchodného zákonníka, ako aj nepomenovaných zmlúv vrátane vyjednávania zmluvných podmienok)
 • príprava a pripomienkovanie všeobecných obchodných podmienok
 • riešenie obchodných sporov (vrátane sporov medzi spoločníkmi, akcionármi) vo všetkých štádiách, vrátane mimosúdneho riešenia sporov, zastupovanie pred súdmi
 • zastupovanie v konaniach na živnostenských úradoch, obchodnom registri, exekučných konaniach ako aj v konaniach na iných orgánoch ústrednej či miestnej štátnej správy
 • získanie živnostenského oprávnenia, zmeny v ňom, ukončenie podnikania
 • vymáhanie pohľadávok,
 • komplexný právny audit zmluvnej dokumentácie klienta
 • zápis do registra partnerov verejného sektora a zoznamu hospodárskych subjektov
 • zmenky
 • výkon právneho auditu – due diligence
 • práva duševného vlastníctva a ich ochrana
 • nájmy nebytových priestorov
 • iné
Scroll to Top