Kto je to advokát?

Mnoho ľudí nepozná rozdiel medzi advokátom a právnikom. Pritom ak by poznali rozdiel medzi týmito pojmami, viac by im záležalo na tom komu zveria do rúk riešenia ich právnych problémov. Právnikom sa stáva každý úspešný absolvent vysokoškolského štúdia 2. stupňa v odbore právo, t.j. je to zväčša človek bez praxe, resp. s právnou praxou iba v určitej právnej oblasti (napr. oblasť poisťovníctva a pod.). Kto sa chce stať advokátom, ten musí po skončení právnickej fakulty prejsť dlhou odbornou prípravou a nadobudnuté znalosti zúročiť úspešným absolvovaním advokátskej skúšky. Nielenže musí byť advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, ale musí činnosť advokáta aj reálne vykonávať, t.j. musí si získať dôveru dostatočného počtu klientov, aby mohol viesť vlastnú advokátsku kanceláriu. A verte tomu, že byť advokátom je veľká zodpovednosť voči právnym veciam klienta, nakoľko advokát má hmotnú, ako aj disciplinárnu zodpovednosť – na kvalitu práce dohliada nielen klient, ale aj Slovenská advokátska komora. Svoju prácu si advokát musí robiť dobre, a musí byť poistený v prípade, že pri výkone svojho povolania spôsobí klientovi škodu. Čiže v prípade, ak svoje právne veci zveríte iba pokútnikovi, t.j. možno ľubovoľnému právnikovi bez advokátskej licencie, riskujete, že síce možno za jeho služby zaplatíte menej, ale jeho služby budú neodborné, čím Vám môžu byť spôsobené aj oveľa väčšie ekonomické škody.

Aká je každodenná náplň práce advokáta?

Advokát zastupuje klientov pred súdmi (v niektorých špecifických konaniach má účastník konania povinnosť byť zastúpený advokátom), orgánmi verejnej moci, pripravuje právne podania, rôzne analýzy, spravuje majetky, poskytuje právne poradenstvo, pomáha vymáhať pohľadávky, a pod.. Jednotlivá špecifikácia advokáta závisí od jeho šikovnosti a všestrannosti v získaných poznatkoch a realizovaných úkonov počas praxe. Sú advokáti, ktorí sa venujú iba niektorým právnym oblastiam. Platí však, že jednotlivé právne odvetvia sú úzko prepojené, a v mnohých zložitých právnych otázkach je potrebné aplikovať znalosti z mnohých právnych odvetví. Preto ak máte právny problém, vopred si overte, či Váš vybraný advokát má potrebné znalosti z konkrétnej právnej oblasti (napr. obchodné právo, občianske právo, rodinné právo, právo nehnuteľností, pracovné právo, daňové právo, exekučné právo, právo životného prostredia, stavebné právo, a iné). Svojho advokáta si môžete vybrať aj zo zoznamu advokátov, ktorý je uverejnený na stránke Slovenskej advokátskej komory www.sak.sk a pomocou filtra si nájsť advokáta podľa právneho zamerania. Častokrát sa dobrý advokát pozná podľa portfólia spokojných klientov, ktorí ho odporúčajú svojim známym ďalej.

Prečo neotáľať s riešením právneho problému u advokáta?

Veľmi dôležité je nečakať s vyhľadaním pomoci advokáta keď máte právny problém, resp. v prípadoch ak na to nemáte potrebné odborné znalosti, nesnažte sa riešiť právne problémy svojpomocne, prostredníctvom internetových fór, poradní, či skúseností známych. Počas mojej právnej praxe som, žiaľ, riešil mnoho právnych prípadov kedy klienti prišli neskoro, resp. vo svojich konaniach uskutočnili také právne kroky (alebo aj žiadne), ktoré ich situáciu zhoršili natoľko, že už sa im v ich prípade nedalo pomôcť. Častokrát napr. aj podaním odporu proti platobnému rozkazu môžete zabrániť následnému výkonu exekúcie. Alebo nemusíte viesť zdĺhavý súdny spor keď sa advokátovi podarí dohodnúť s protistranou na mimosúdnej dohode.

Oplatí sa mi zaplatiť si advokáta? Čo ak na to nemám?

Mnoho ľudí má predstavu, že čas strávený u advokáta je veľmi drahý. Zastávam však názor, že vždy je možné si nájsť advokáta, s ktorým sa dá vopred dohodnúť na výške jeho odmeny, a v konečnom dôsledku to môže byť pre klienta cenovo výhodnejšie ako keby svoj právny problém vôbec s advokátom neriešil. Takisto aj osoby vo finančnej núdzi majú isté možnosti ako môžu dostať právne služby zadarmo (Centrum právnej pomoci, dlhové poradne, právne poradne v niektorých mestách, dohoda s konkrétnym advokátom na pro bono odmene).

Máte ďalšie otázky ohľadom výkonu advokácie? Som advokátom zapísaným v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory s niekoľkoročnou právnou a advokátskou praxou. Rád Vám odpoviem. Môžete ma kontaktovať.

JUDr. Peter Patay, advokát